Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Marttin Installatie Beheer

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
b. OpdrachtnemerMarttin Installatie Beheer (MIB) te Beuningen
c. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
d. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken en gegevensdragers alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen.
2. Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zoals beschreven in lid 1 zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Deze kunnen eventueel worden aangevuld met de voorwaarden voor een abonnement zoals omschreven staat in de aanvullende voorwaarden.
2.2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment waarop de door opdrachtgever ondertekende opdracht aan de opdrachtnemer is verstrekt.
3.2 Het staat opdrachtnemer vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4. Gegevens opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig, juist en volledig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan het lid 1.4 genoemde verplichting heeft voldaan.
4.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder lid 14, aan hem geretourneerd.
5. Uitvoering opdracht
5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever inzake de uitvoering van de opdracht.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
5.3 Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de vigerende gedrags- en beroepsregels conform het kwaliteitssysteem van Marttin Installatie Beheer.
5.4 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de offerte, worden deze beschouwd als meerwerk en als zodanig in rekening gebracht.
5.5 De uitvoering van de opdracht is niet (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld) specifiek gericht op het opsporen van schendingen van de wet. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor wetsovertredingen opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de daarvoor in wet gestelde verplichtingen. 
6. Geheimhouding en exclusiviteit
6.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door uitvoering van de werkzaamheden verkregen resultaten.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de gegevens door metingen en inspecties verkregen te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits deze niet te herleiden zijn naar de individuele opdrachtgever.
6.3 Uitgezonderd het bepaalde in lid 6.2, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
7. Intellectueel eigendom
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom welke hij gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van intellectueel eigendom, waaronder begrepen softwareprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan producten als genoemd in lid 7.1 en 7.2 aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
8. Overmacht
8.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet ordentelijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet direct toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
8.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in lid 8.1 zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met inachtneming van een maand opzegtermijn schriftelijk op te zeggen.
9. Beloning regie op basis van offerte
9.1 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
9.2 De beloning voor de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en deze wordt berekend met inachtneming van de geldende tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
9.3 De beloning van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per andere periode of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
10. Betaling
10.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvereffening.
10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
10.3 Alle kosten die ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
10.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
11. Reclame
11.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het bedrag op de aangeleverde factuur dient schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dat opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Een reclame als in lid 11.1 is bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever inzake reclame.
12. Aansprakelijkheid
12.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van de offerte voor of bestede uren aan de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt omdat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
12.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
12.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer, tijdens verzending per post of per e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is omdat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of handelen zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid of schuld van opdrachtnemer.
13. Opzegging
13.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder lid 9.2 van toepassing.
13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
13.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
14. Opschortingrecht
14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment waarop alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
14.2 Het bepaalde in het lid 14.1 is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.
15. Toepasselijk recht en forumkeuze inzake geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands Recht van toepassing.
15.2 Marttin Installatie Beheer is gerechtigd alle bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Een verandering van deze voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

   

  Marttin Installatie Beheer biedt vastgoedbeheerders en installatiebedrijven in de profit - en nonprofitsector professionele diensten aan.

  Contact

  06 - 46005065
  [email protected]
  Oerdonk 3
  6641 LH  BEUNINGEN
  KVK: 67025528

  Copyright ©2024 Marttin Installatie Beheer