Marttin Installatie Beheer biedt vastgoedbeheerders en installatiebedrijven in de profit - en nonprofitsector professionele diensten.

Neem contact op

Hoe kan Marttin Installatie Beheer u helpen?

Door inzet van interdisciplinaire vakkennis en ervaring dragen wij bij aan de optimalisatie van onderhoud en beheer. Wij werken conform de richtlijnen van NEN2767 en overeenkomstig de RvB -BOEI – methodiek.

Onze diensten hebben betrekking op

1. Operationele en Tactische activiteiten:

 • Uitvoeren van conditiemetingen
 • Superviseren van projecten
 • Kostenraming en calculaties
 • Opstelling vastgoedinventarisaties
 • Toetsing wet – en regelgeving
 • Onderzoek klimaatklachten
 • Toezicht op contractnaleving
 • Opstellen meerjarige onderhoudsplannen

2. Strategische activiteiten:

 • Interim advies
 • Kostenmanagement
 • Contractmanagement
 • Aanbestedingen

 

Onze expertises

MJOP helpt u bij het onderhoud van uw huisvesting en bij het realiseren van kostenbesparingen.

Wat is een MJOP?

Een MJOP is een meerjarenplanning waarmee integrale inspecties worden uitgevoerd. Door het aanleveren van inspectierapporten kunnen wij u van dienst zijn. Onze inspecties vinden plaats volgens de richtlijnen van de NEN2767 en de RvB – BOEI – methodiek. Als u kiest voor een MJOP, zorgen wij ervoor dat u geattendeerd wordt op aanwezige of te verwachten onderhoudsachterstanden.

De meerwaarde van een MJOP
Omdat wij over de vereiste licenties beschikken, kunnen wij integrale inspecties uitvoeren en u informeren over de onderhoudsstaat van de materiële activa. De Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor betrouwbare en beproefde registratie van de bouw – en installatieconditie.

Wij werken objectief en geven een kostenindicatie.

In het MJOP worden uit te voeren werkzaamheden en daaraan gerelateerde kosten over een jarenreeks in kaart gebracht. Met deze gegevens kunt u uw onderhoudsbeheer ter hand nemen of dit aan ons uitbesteden.

Meer weten? 
Wij staan u graag te woord.

Toezicht zelf doen of uitbesteden?

Toezicht houden op gebouwbeheer behoort niet tot de kern van uw bedrijfsactiviteiten. Zij staan ver van uw core business. De vraag is of u tijd vrij moet maken om gebouwbeheer en onderhoud zelf ter hand te nemen?

Dit specialistische werk nemen wij u graag uit handen. Wij beschikken over een jarenlange ervaring wat betreft toezicht op verschillende soorten installaties en hun specifieke wijze van onderhoud.

Wat doen wij als toezichthouder?

Wij hebben als toezichthouder inzicht in en kennis van diverse contractsoorten op het gebied van installatiebeheer en onderhoud. In die hoedanigheid schakelen wij tussen u en de onderhoudspartners.

Wij zien toe op een correcte uitvoering van de werkzaamheden en bewaken de kwaliteit.

Daarnaast dragen wij zorg voor administratieve zaken, zoals facturatiebeoordeling en afwikkeling wettelijke verplichtingen.

Kenmerken van ons contractbeheer en toezicht

Als toezichthouders streven wij naar een constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers. Onze expertise kenmerkt zich door:

– Ervaring in beheer en onderhoud van de disciplines E, W & T
– Vigerende kennis van contractsoorten
– Adequate kwaliteitsbewaking
– Technische kennis en vaardigheden

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.

 

Marttin Installatie Beheer verstrekt globale en gedetailleerde kostenramingen

Opdrachtgevers zijn gebaat bij solide kostencalculaties. Op grond van onze kostenexpertise, ervaring en marktkennis zijn wij qua prijsstelling een aantrekkelijke partner.

 Wij werken in een kleine, professionele setting vanuit een huiskantoor. Hierdoor zijn toeslagen voor vaste en indirecte kosten bescheiden. Wij kunnen onze werkzaamheden dan ook offreren tegen concurrentievoordelige prijzen.

Onze kostenramingen baseren we op aangeleverde gegevens van uit te voeren werkzaamheden. Vanzelfsprekend bieden wij hulp bij het opstellen van interne prijsopgaven. Hieronder volgen werkzaamheden en adviezen die tot onze standaardportfolio behoren.

Operationele kostenramingen:

– Het opstellen van initiële nieuwbouw – en verbouwramingen
– Het verstrekken van volgtijdelijke bestekramingen
– Het corrigeren van ramingen als gevolg van veranderende omstandigheden
– Het tijdig agenderen van meer – of minderwerk
– Het uitvoeren van second opinions  
– Het implementeren van budgetten

Strategische kostenramingen:

– Het bewaken van master – en deelbudgetten 
– Het consulteren van opdrachtgevers of – nemers
– Het verstrekken van adviesrapporten betreffende claimafwikkeling
– Het namens opdrachtgever onderhandelen met derden

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.

Mitigeren van risico’s en kosten bouwtechnische elementen

Voorafgaand aan vastgoedtransacties of – transformaties kunt u gebruik maken van een technische due diligence (TDD).

Een TDD is een bouw- en installatietechnisch onderzoek dat voor kopende en verkopende partijen risico’s en gebreken inventariseert.

Fiscale en juridische aspecten worden in de TDD meegenomen.

In de loop der jaren heeft Marttin Installatie Beheer een veel bouwtechnische kennis opgedaan waarmee wij u graag van dienst zijn.

Wij kunnen u informeren en adviseren op het gebied van:

– De installatietechnische staat van vastgoed
– De kostencalculatie betreffende achterstallig onderhoud
– De inventarisatie van wettelijke, object gerelateerde documenten
– De risicodetectie van bouwtechnische voorzieningen

Indien wenselijk voeren wij een nulmeting uit op het gebied van objectduurzaamheid. De metingsuitkomsten geven een overzicht van groene verbeterpunten die u in de meerjarenonderhoudsplanning kunt opnemen.

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.

Inzicht in beheer onderhoud huisvestingselementen

Beheer en onderhoud van uw vastgoed start met een inventarisatie. De door ons opgestelde inventarisatielijsten brengen wij in kaart.

De inventarisatielijst heeft twee invalshoeken. Enerzijds wordt inzicht gegeven in het aantal te beheren en te onderhouden elementen. Anderzijds geeft de lijst inzicht in de conditie van installatie-onderdelen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van beide invalshoeken:

– Inzicht in beheer en onderhoud technische elementen. Dit betreft specifieke elementeigenschappen. Hierbij kunt u denken aan registratie van merk, type, bouwjaar, capaciteit en locatie.

– Inzicht in de conditie van installatiedelen. Zij worden vervolgens geïnspecteerd conform de NEN2767 – richtlijnen. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een betrouwbare registratie van uw installatieconditie.

Is er sprake van onderhoudscontracten, dan kunnen wij het uitgevoerde onderhoud op zijn merites beoordelen en bestaande inventarisatielijsten actualiseren. De praktijk heeft geleerd dat de door ons opgestelde inventarisatielijsten een solide uitgangspunt zijn voor uitbesteding van beheer en onderhoud.

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.

 

Advies is maatwerk

Marttin Installatie Beheer adviseert op het gebied van gebouwbeheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties, bouwonderdelen en elementen. Ons advies staat garant voor kwaliteit en functionaliteit van uw installaties. Onze praktische adviezen zijn gestoeld op vakkennis en ervaring.

Wijze van adviseren

Ons advies richt zich op een integrale benadering van gebouwgebonden installaties. Deze methodiek betreft een interdisciplinaire aanpak. Bundeling van vaktechnische disciplines draagt bij tot de uniciteit van ons advieswerk. Behave technisch solide handwerk hebben wij oog voor omgevingsvariabelen zoals veiligheid, duurzaamheid, comfort, beleving en klimaatbeheersing.

Permanente educatie

Marttin Installatie Beheer investeert permanent in kennisverrijking. Door het volgen van cursussen en opleidingen is onze kennis up to date en gecertificeerd op het gebied van RvB – BOEI inspectie & advies. Naast investering in nieuwe kennis en marktontwikkeling investeren we in moderne meetapparatuur en technische hulpmiddelen.

Meer weten?
Wij staan u graag te woord

 

MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

MJOP helpt u bij het onderhoud van uw huisvesting en bij het realiseren van kostenbesparingen.

Wat is een MJOP?

Een MJOP is een meerjarenplanning waarmee integrale inspecties worden uitgevoerd. Door het aanleveren van inspectierapporten kunnen wij u van dienst zijn. Onze inspecties vinden plaats volgens de richtlijnen van de NEN2767 en de RvB – BOEI – methodiek.

Als u kiest voor een MJOP, zorgen wij ervoor dat u geattendeerd wordt op aanwezige of te verwachten onderhoudsachterstanden.

De meerwaarde van een MJOP
Omdat wij over de vereiste licenties beschikken, kunnen wij integrale inspecties uitvoeren en u informeren over de onderhoudsstaat van de materiële activa. De Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor betrouwbare en beproefde registratie van de bouw – en installatieconditie.

Wij werken objectief en geven een kostenindicatie.

In het MJOP worden uit te voeren werkzaamheden en daaraan gerelateerde kosten over een jarenreeks in kaart gebracht. Met deze gegevens kunt u uw onderhoudsbeheer ter hand nemen of dit aan ons uitbesteden.

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.

CONTRACTBEHEER EN TOEZICHt

Toezicht zelf doen of uitbesteden?

Toezicht houden op gebouwbeheer behoort niet tot de kern van uw bedrijfsactiviteiten. Zij staan ver van uw core business. De vraag is of u tijd vrij moet maken om gebouwbeheer en onderhoud zelf ter hand te nemen?

Dit specialistische werk nemen wij u graag uit handen. Wij beschikken over een jarenlange ervaring wat betreft toezicht op verschillende soorten installaties en hun specifieke wijze van onderhoud.

Wat doen wij als toezichthouder?

Wij hebben als toezichthouder inzicht in en kennis van diverse contractsoorten op het gebied van installatiebeheer en onderhoud. In die hoedanigheid schakelen wij tussen u en de onderhoudspartners.

Wij zien toe op een correcte uitvoering van de werkzaamheden en bewaken de kwaliteit.

Daarnaast dragen wij zorg voor administratieve zaken, zoals facturatiebeoordeling en afwikkeling wettelijke verplichtingen.

Kenmerken van ons contractbeheer en toezicht

Als toezichthouders streven wij naar een constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers. Onze expertise kenmerkt zich door:

– Ervaring in beheer en onderhoud van de disciplines E, W & T
– Vigerende kennis van contractsoorten
– Adequate kwaliteitsbewaking
– Technische kennis en vaardigheden

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.

KOSTENRAMING & CALCULATIES

Marttin Installatie Beheer verstrekt globale en gedetailleerde kostenramingen

Opdrachtgevers zijn gebaat bij solide kostencalculaties. Op grond van onze kostenexpertise, ervaring en marktkennis zijn wij qua prijsstelling een aantrekkelijke partner.

 Wij werken in een kleine, professionele setting vanuit een huiskantoor. Hierdoor zijn toeslagen voor vaste en indirecte kosten bescheiden. Wij kunnen onze werkzaamheden dan ook offreren tegen concurrentievoordelige prijzen.

Onze kostenramingen baseren we op aangeleverde gegevens van uit te voeren werkzaamheden. Vanzelfsprekend bieden wij hulp bij het opstellen van interne prijsopgaven. Hieronder volgen werkzaamheden en adviezen die tot onze standaardportfolio behoren.

Operationele kostenramingen:

– Het opstellen van initiële nieuwbouw – en verbouwramingen
– Het verstrekken van volgtijdelijke bestekramingen
– Het corrigeren van ramingen als gevolg van veranderende omstandigheden
– Het tijdig agenderen van meer – of minderwerk
– Het uitvoeren van second opinions  
– Het implementeren van budgetten

Strategische kostenramingen:

– Het bewaken van master – en deelbudgetten 
– Het consulteren van opdrachtgevers of – nemers
– Het verstrekken van adviesrapporten betreffende claimafwikkeling
– Het namens opdrachtgever onderhandelen met derden

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.

TECHNISCHE DUE DILIGENCE

Mitigeren van risico’s en kosten bouwtechnische elementen

Voorafgaand aan vastgoedtransacties of – transformaties kunt u gebruik maken van een technische due diligence (TDD).

Een TDD is een bouw- en installatietechnisch onderzoek dat voor kopende en verkopende partijen risico’s en gebreken inventariseert.

Fiscale en juridische aspecten worden in de TDD meegenomen.

In de loop der jaren heeft Marttin Installatie Beheer een veel bouwtechnische kennis opgedaan waarmee wij u graag van dienst zijn.

Wij kunnen u informeren en adviseren op het gebied van:

– De installatietechnische staat van vastgoed
– De kostencalculatie betreffende achterstallig onderhoud
– De inventarisatie van wettelijke, object gerelateerde documenten
– De risicodetectie van bouwtechnische voorzieningen

Indien wenselijk voeren wij een nulmeting uit op het gebied van objectduurzaamheid. De metingsuitkomsten geven een overzicht van groene verbeterpunten die u in de meerjarenonderhoudsplanning kunt opnemen.

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.
 

ASSET INVENTARISATIE

Inzicht in beheer onderhoud huisvestingselementen

Beheer en onderhoud van uw vastgoed start met een inventarisatie. De door ons opgestelde inventarisatielijsten brengen wij in kaart.

De inventarisatielijst heeft twee invalshoeken. Enerzijds wordt inzicht gegeven in het aantal te beheren en te onderhouden elementen. Anderzijds geeft de lijst inzicht in de conditie van installatie-onderdelen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van beide invalshoeken:

– Inzicht in beheer en onderhoud technische elementen. Dit betreft specifieke elementeigenschappen. Hierbij kunt u denken aan registratie van merk, type, bouwjaar, capaciteit en locatie.

– Inzicht in de conditie van installatiedelen. Zij worden vervolgens geïnspecteerd conform de NEN2767 – richtlijnen. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een betrouwbare registratie van uw installatieconditie.

Is er sprake van onderhoudscontracten, dan kunnen wij het uitgevoerde onderhoud op zijn merites beoordelen en bestaande inventarisatielijsten actualiseren. De praktijk heeft geleerd dat de door ons opgestelde inventarisatielijsten een solide uitgangspunt zijn voor uitbesteding van beheer en onderhoud.

Meer weten?
Wij staan u graag te woord.

GEBOUWBEHEER EN ONDERHOUD

Advies is maatwerk

Marttin Installatie Beheer adviseert op het gebied van gebouwbeheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties, bouwonderdelen en elementen. Ons advies staat garant voor kwaliteit en functionaliteit van uw installaties. Onze praktische adviezen zijn gestoeld op vakkennis en ervaring.

Wijze van adviseren

Ons advies richt zich op een integrale benadering van gebouwgebonden installaties. Deze methodiek betreft een interdisciplinaire aanpak. Bundeling van vaktechnische disciplines draagt bij tot de uniciteit van ons advieswerk. Behave technisch solide handwerk hebben wij oog voor omgevingsvariabelen zoals veiligheid, duurzaamheid, comfort, beleving en klimaatbeheersing.

Permanente educatie

Marttin Installatie Beheer investeert permanent in kennisverrijking. Door het volgen van cursussen en opleidingen is onze kennis up to date en gecertificeerd op het gebied van RvB – BOEI inspectie & advies. Naast investering in nieuwe kennis en marktontwikkeling investeren we in moderne meetapparatuur en technische hulpmiddelen.

Meer weten?
Wij staan u graag te woord

In deze markten is Marttin Installatie Beheer werkzaam

Ziekenhuizen

Kantoren

Industrie

Midden- en klein bedrijf

Onderwijs

Commercieel vastgoed

Marttin Installatie Beheer biedt vastgoedbeheerders en installatiebedrijven in de profit - en nonprofitsector professionele diensten aan.

Contact

06 - 46005065
[email protected]
Oerdonk 3
6641 LH  BEUNINGEN
KVK: 67025528

Copyright ©2024 Marttin Installatie Beheer